Projekty realizowane w szkole

„Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI
zgodnie z potrzebami rynku pracy”

 
Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności i zdolności do wejścia na rynek pracy 1168 uczniów poprzez udział w stażach, szkoleniach i doradztwie zawodowym, podnoszenie kwalifikacji 31 nauczycieli oraz doposażenie pracowni w 6 szkołach z Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (5 szkołach – partnerach projektu oraz w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie)

Okres realizacji: 1 maja 2017 r. do 31 października 2019 r.
 
Wartość projektu: 4.323.262,54 zł, w tym dofinansowanie 3.890.936,28 zł

Partnerzy projektu: Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie
 
Realizowane działania:

 • Staże i praktyki zawodowe dla 567 uczniów/uczennic u pracodawców;
 • Doradztwo zawodowe dla 1168 uczniów/uczennic;
 • Wsparcie uczniów i uczennic w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji i uprawnień zawodowych zwiększających ich szanse na rynku pracy, poprzez zorganizowanie następujących szkoleń/kursów:  operator koparki,  metody spawalnicze I poziom: MMA, MAG, TIG, magazynier z obsługą wózka jezdniowego+ bezpieczna wymiana butli, operator wózka widłowego, operator obrabiarek CNC, CCNA routing&switching, barman I stopnia, cukiernik I i II stopnia, fryzjerski – 3 techniki: koloryzacja, strzyżenie, upięcie oraz stylizacja paznokci.
 • Kurs przygotowawczy dla uczniów z matematyki na studia.
 • Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez sfinansowanie nauczycielom studiów podyplomowych z zakresu leśnictwa, przetwórstwa spożywczego, spedycji, ochrony środowiska, logistyki, bezpieczeństwa i higieny pracy, budownictwa, zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi. W ramach zadania przeprowadzone będą również szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli z zakresu: prawa transportowego dla spedytorów, energetyki odnawialnej, CISCO, spawania światłowodów, fryzjerstwa – stylizacja, strzyżenie damskie i męskie, teleinformatyki, mechatroniki, instruktor wózków widłowych z wymiana butli, nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu zawodowym i doradztwie, AUTOCAD dla zaawansowanych, EXCEL w logistyce;
 • Doskonalenie kompetencji nauczycieli realizujących zadania doradcy zawodowego poprzez sfinansowanie nauczycielom studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego oraz szkoleń doskonalących z meto ringu, coachingu, TIK w doradztwie zawodowym, itp.
 • Adaptacja i wyposażenie 6 pracowni kształcenia zawodowego:
 1. przetwórstwa spożywczego – w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie,
 2. spedytora – w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie,
 3. informatycznej – w Zespole Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie,
 4. ochrony środowiska – w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie,
 5. kształcenia logistycznego – w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie oraz w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie
 • adaptacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego – pracownia symulacyjna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie

Krystyna Łuczyńska

Koordynator Projektu

tel.(63) 242 54 21


Projekt   Innowacyjne nauczanie? Czemu nie?” 
Projekt „Innowacyjne nauczanie? Czemu nie?” nr POKL.09.02.00-30-042/12 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest m.in. do uczniów oraz nauczycieli Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych i  w Koninie.

W ramach projektu uczniowie mają w ofercie:

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze służące wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych. Zajęcia z przedmiotów, które sprawiają uczniom najwięcej trudności w zakresie kluczowych kompetencji matematycznych, naukowo – technicznych i porozumiewania się w języku ojczystym i obcym tj. matematyka, j. angielski, j. polski,   geografia.
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych uczniów uzdolnionych. Zajęcia skierowane do uczniów, których ambicje nie są zaspokajane poprzez podstawę programową, a chcieliby rozwijać swoje zdolności i wiedzę oraz przygotowywać się do konkursów i olimpiad. Zajęcia z zakresu: matematyki, j. polskiego, wykraczające poza program szkolny.
Płatne staże zawodowe – organizacja staży zawodowych – w okresie letnim – 4 tygodnie/ucznia (150h) w lokalnych firmach o profilu zbliżonym z profilem zawodowym ucznia, z zakresu: praktyczne czynności w warunkach realnej pracy uzależnionej od bieżącego procesu produkcyjno – usługowego w danej firmie. Uczniom zostanie wypłacone stypendium stażowe.
W ramach projektu zakupione zostaną zestawy interaktywne dla szkoły, w których skład wchodzą m. in.  tablica interaktywna, projektor, wizualizer czy system odpowiedzi i oceniania (zestawy pilotów dla nauczyciela i uczniów).  Dodatkowo nauczyciele zostaną przeszkoleni z zakresu obsługi tych urządzeń.

Uczniowie , którzy chcą wziąć  udział w projekcie mogą się zgłaszać do pani wicedyrektor Krystyny Łuczyńskiej.

Termin realizacji projektu październik 2012 – wrzesień 2014


Projekt ''Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe''

W Zespole Szkół Górniczo Energetyczny im. Stanisława Staszica od roku szkolnego 2012/2013 jest realizowany Projekt „Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe" to projekt systemowy realizowany w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 9.2). Realizację projektu powierzono Samorządowi Województwa Wielkopolskiego. Partnerem w projekcie jest Politechnika Poznańska. Projekt ten stanowi rozwinięcie realizowanego w ostatnich latach przedsięwzięcia pod nazwą „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania", którego istotą było opracowanie innowacyjnego systemu zbierania i monitorowania kompetencji oraz umiejętności zawodowych w odniesieniu do rynku pracy.

W ramach tego projektu w zawodzie technik ekonomista wdrażane jest kształcenie modułowe umożliwiające równoległą realizację treści zawodowych teoretycznych i praktycznych. Część procesu dydaktycznego prowadzona będzie od wiosny 2013 r. metodą e-learningu z wykorzystaniem mobilnej pracowni komputerowej. Z początkiem roku młodzież rozpoczęła już zajęcia dodatkowe metodą projektu. Tematyka projektów jest następująca:

1. Gdyby ściany mogły mówić… Nasza szkoła- jaka była dawniej i jaka jest teraz.

2. Gospodarka tu i teraz- czego nie wiemy o wybranych procesach gospodarczych, a wiedzieć powinniśmy.

3. Nasz pomysł na firmę.

4. Jak radzić sobie z odpadami- segregacja, utylizacja, recykling.

W ramach dofinansowania ze środków EFS szkolne pracownie zostaną doposażone o nowy sprzęt komputerowy i nowoczesne pomoce dydaktyczne, a nasi uczniowie będą mogli poszerzać swoje kwalifikacje zawodowe o wiedzę praktyczną, korzystać w kolejnych latach z nowoczesnych laboratoriów praktyk zawodowych. Uczniowie uczestniczący w projekcie będą mieli również możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych oraz odbywania praktyk i staży zawodowych w wielu przedsiębiorstwach i firmach na terenie województwa wielkopolskiego.


 Odnawialne Źródła Energii

- pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez DC Edukacja Sp. z o.o. oraz Wielkopolską Agencję Zarządzania Energią Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,
Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”,
Celem projektu jest przygotowanie do 30.04.2013 r. trzydziestu ponadgimnazjalnych szkół zawodowych z woj. wielkopolskiego do poszerzenia oferty edukacyjnej o nowy kierunek - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Grupa docelowa projektu:
• 30 ponadgimnazjalnych szkół zawodowych z woj. wielkopolskiego,
• 30 dyrektorów i dyrektorek,
• 60 nauczycieli i nauczycielek,
• 360 uczniów i uczennic.
Szkoły otrzymają kompleksowe wsparcie techniczne oraz merytoryczne przygotowujące do wprowadzenia nowego kierunku nauczania.
• Szkoły zostaną wyposażone w mobilne zestawy edukacyjne do prowadzenia eksperymentów związanych z energią odnawialną wraz z oprogramowaniem.
• Dyrektorzy zostaną wprowadzeni w tematykę odnawialnych Źródeł energii (OZE) oraz przygotowani do podjęcia działań w kierunku poszerzenia oferty nauczania w szkole
• Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach z tematyki OZE oraz zostaną przygotowani do prowadzenia zajęć metodą projektową
• Uczniowie otrzymają możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych z tematyki OZE oraz odbycia praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach działających w tym sektorze.
Projekt zakłada stworzenie nowych powiązań business to education między szkołami a przedsiębiorstwami, w których będą odbywały się praktyki.
Dodatkowo przewidziany jest konkurs projektów uczniowskich związanych z tematyką OZE. Nagrodami w konkursie będą dodatkowe mobilne zestawy edukacyjne do prowadzenia eksperymentów związanych z energią odnawialną.
Projekt realizowany jest przez firmę DC Edukacja Sp. z o.o. w partnerstwie z Wielkopolską Agencją Zarządzania Energią i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.