Regulamin rekrutacji nauczycieli

Regulamin rekrutacji nauczycieli
w Projekcie „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI
zgodnie z potrzebami rynku pracy”


§ 1
INFORMACJA O PROJEKCIE
 

 1. Projekt „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” (zwany dalej Projektem) realizowany przez Powiat Koniński z siedzibą w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin w partnerstwie z: Zespołem Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Zespołem Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie, Zespołem Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, Zespołem Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie oraz Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.
 2. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.
 3. Celem Projektu jest doskonalenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych nauczycieli z 6 szkół ponadgimnazjalnych objętych wsparciem w projekcie: Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie, Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.
 4. Projekt realizowany jest od 1 maja 2017 r. do 31 października 2019 r.
 5. Wsparcie realizowane w Projekcie wynika z indywidualnego zapotrzebowania określonego w diagnozach potrzeb poszczególnych szkół biorących w nim udział oraz z wniosku o dofinansowanie Projektu. Wsparcie to dotyczy:
  1. studiów podyplomowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego z zakresu:
 1. leśnictwa – 1 os.,
 2. przetwórstwa spożywczego – 1 os.,
 3. spedycji – 2 os.,
 4. ochrony środowiska – 1 os.,
 5. logistyki – 1 os.,
 6. bezpieczeństwa i higieny pracy – 2 os.,
 7. budownictwa – 1 os.,
 8. zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi – 2 os.
  1. szkoleń i kursów doskonalących dla nauczycieli kształcenia zawodowego z zakresu:
 1. prawa transportowego dla spedytorów – 1 os.,
 2. energetyki odnawialnej – 1 os.,
 3. CISCO – 1 os.,
 4. spawania światłowodów – 1 os.,
 5. fryzjerstwa – stylizacja, strzyżenie damskie i męskie – 1 os.,
 6. teleinformatyki – 1 os.,
 7. mechatroniki – 1 os.,
 8. instruktor wózków widłowych z wymiana butli – 1 os.,
 9. nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu zawodowym – 23 os.,
 10. AUTOCAD dla zaawansowanych – 10 os.,
 11. EXCEL w logistyce – 8 os.
  1. studiów podyplomowych doskonalących dla nauczycieli realizujących zadania doradców zawodowych w szkołach – 6 os.,
  2. warsztatów doskonalących dla nauczycieli realizujących zadania doradców zawodowych w szkołach organizowane przez Powiat Koniński (z zakresu: mentoringu, efektywne doradztwo, TIK w doradztwie zawodowym, diagnozowanie predyspozycji edukacyjno-zawodowych ucznia, itp.) – 8 os.
 1. Informacje o Projekcie będą zamieszczane na:
 1. stronie internetowej Powiatu Konińskiego,
 2. stronach internetowych szkół biorących udział w Projekcie.
 1. Wykaz szkoleń, kursów i studiów podyplomowych dla nauczycieli ze szkół objętych wsparciem stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu i jest indywidualny dla każdej szkoły zgodnie z zapotrzebowaniem i diagnozą potrzeb.

 
§ 2
OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI
 

 1. Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od 19 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.
 2. Osobami odpowiedzialnymi za rekrutację są koordynatorzy szkolni wraz ze specjalistą ds. szkoleń.
 3. Rekrutacja uczestników Projektu poprzedzona będzie akcją informacyjną prowadzoną bezpośrednio w szkołach i poprzez strony internetowe Powiatu Konińskiego oraz szkół.
 4. Rekrutacja będzie prowadzona cząstkowo w macierzystych szkołach uczestników projektu z zachowaniem zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb szkół.
 5. W rekrutacji mogą brać udział nauczyciele kształcenia zawodowego oraz nauczyciele realizujący zadania doradców zawodowych, którzy w momencie przystąpienia do projektu, są pracownikami szkół wskazanych w § 1 pkt 3.
 6. W celu przeprowadzania rekrutacji dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą:
  1. dyrektor szkoły – przewodniczący Komisji
  2. koordynator szkolny – zastępca przewodniczącego Komisji
  3. pracownik szkoły ds. kadr – członek Komisji.
 7. Do zadań Komisji należy w szczególności:
 1. przyjmowanie i analiza formularzy zgłoszenia do udziału w projekcie,
 2. utworzenie listy podstawowej i listy rezerwowej, jeśli liczba chętnych będzie większa niż zakładana w projekcie,
 3. przenoszenie uczestników projektu, którzy nie podpiszą deklaracji uczestnictwa z listy podstawowej na listę rezerwową,
 4. przenoszenie uczestników projektu z listy rezerwowej na listę podstawową w przypadku wolnych miejsc,
 5. przeprowadzanie rekrutacji uzupełniającej w przypadku, gdy liczba chętnych do udziału w projekcie będzie mniejsza niż zakładana.
 1. Rekrutacja nauczycieli będzie 3-etapowa:
 1. zgłoszenie mailowe na adres sekretariatu szkoły,
 2. wypełnienie formularzy zgłoszenia dostępnych na stronie internetowej szkoły/Powiatu – załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu i złożenie w punkcie kwalifikacyjnym w szkole (sekretariat),
 3. weryfikacja danych osobowych.
 1. W przypadku zgłoszenia większej liczby chętnych, w pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby podnoszące kwalifikacje zgodnie z wyposażaną pracownią i zawodami deficytowymi.
 2. Kolejność na liście określa się na podstawie posiadanych kwalifikacji, aż do wyczerpania liczby miejsc. Fakt ten znajdzie odzwierciedlenie w Protokole przygotowanym przez Komisję Rekrutacyjną. Lista zakwalifikowanych uczestników dostępna będzie w sekretariatach szkół.
 3. O wynikach rekrutacji uczestnik zostanie powiadomiony ustnie. Od decyzji komisji nie przysługują środki odwoławcze
 4. Dane z dokumentacji rekrutacyjnej zostaną wprowadzone do systemu SL2014, a dokumenty przechowywane będą w biurze Projektu mieszczącym się w Starostwie Powiatowym w Koninie (Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin) – dotyczy danych gromadzonych na potrzeby realizacji wsparcia określonego w  §1 ust. 5 pkt 2 lit. i)-k), pkt 3 i pkt 4. Pozostałe dane przechowywane będą w macierzystych szkołach uczestników Projektu.
 5. Projekt uwzględnia zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

 
§ 3
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest podpisanie przez uczestnika formularzy zgłoszenia oraz Oświadczenia uczestnika Projektu załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 2. Nauczyciel zakwalifikowany do udziału w studiach podyplomowych przedkłada koordynatorowi szkolnemu zgodę pracodawcy na uczestnictwo pracownika w studiach podyplomowych, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
 3. Nauczyciel zakwalifikowany do udziału w szkoleniu / kursie przedkłada koordynatorowi szkolnemu zgodę pracodawcy na uczestnictwo pracownika w szkoleniu / kursie, której wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnik Projektu ma prawo:
 1. do bezpłatnego udziału w szkoleniach / kursach i studiach podyplomowych organizowanych w Projekcie finansowanych ze środków przewidzianych w Projekcie (zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie);
 2. w szczególnie uzasadnionych przypadkach, bez ujemnych konsekwencji w postaci zwrotu kosztów, do rezygnacji z udziału w szkoleniu / kursie oraz studiach podyplomowych spowodowanej ważnymi względami osobistymi lub zdrowotnymi – wypełnia załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu.
 1. Rezygnacja nauczyciela z udziału w szkoleniu / kursie oraz studiach podyplomowych, jest jednoznaczna z rezygnacją z uczestniczenia w Projekcie.
 2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
 1. zapoznania się z niniejszym Regulaminem,
 2. uczestniczenia w zajęciach na które został zakwalifikowany,
 3. usprawiedliwiania wszystkich nieobecności (dopuszcza się maksymalnie do 20% usprawiedliwionych nieobecności),
 4. wypełniania ankiet i innych dokumentów przekazywanych przez Koordynatora Szkolnego w okresie realizacji i trwałości Projektu.

 
§ 4
SKREŚLENIE UCZESTNIKA PROJEKTU Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
 

 1. Nieusprawiedliwiona nieobecność uczestnika Projektu w szkoleniu / kursie oraz studiach podyplomowych w wymiarze ponad 20% wszystkich godzin przewidzianych dla danej grupy będzie podstawą do skreślenia z listy uczestników Projektu.
 2. Decyzję o skreśleniu uczestnika z udziału w danej formie wsparcia podejmuje Komisja. O swojej decyzji powiadamia Kierownika Projektu. Na wolne miejsce kierowana jest osoba wg kolejności z listy rezerwowej.
 3. Skreślenie uczestnika Projektu z udziału w danej formie wsparcia jest jednoznaczne ze skreśleniem go z listy uczestników Projektu i z obciążeniem go poniesionymi kosztami w sytuacji kiedy nikt nie może skorzystać z wolnego miejsca.

 
§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

 1. Regulamin został opracowany i wprowadzony jako obowiązujący przez Projektodawcę przy współudziale partnerów projektu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2017 r. i obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
 3. Powiat Koniński jako lider Projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie w porozumieniu z partnerami projektu. Zmiany wprowadza się w formie aneksu.
 4. Regulamin dostępny będzie na stronach internetowych Powiatu Konińskiego i szkół oraz w sekretariatach szkół wymienionych w § 1 ust. 3.
 5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Powiatu Konińskiego w oparciu o stosowane dokumenty zawarte na stronie Ministerstwa Rozwoju oraz na stronach Instytucji Zarządzającej.

 
Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 –
Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dla nauczycieli,
Załącznik nr 2 – Formularz rekrutacyjny dla uczestników projektu na potrzeby systemu monitorowania,
Załącznik nr 3 –
Oświadczenie uczestnika projektu,
Załącznik nr 4 –
Wykaz szkoleń, kursów i studiów podyplomowych dla nauczycieli ze szkół objętych wsparciem,
Załącznik nr 5 –
Zgoda pracodawcy na uczestnictwo pracownika w studiach podyplomowych,
Załącznik nr 6 –
Zgoda pracodawcy na uczestnictwo pracownika w szkoleniu / kursie,
Załącznik nr 7 –
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu / kursie, studiach podyplomowych
.