Regulamin rekrutacji uczniów

Dyrektor Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie
zaprasza uczniów klas III Technikum do udziału w projekcie

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów
w projekcie „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”

 

§1

INFORMACJA O PROJEKCIE

 

1.    Projekt „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie
z potrzebami rynku pracy” realizowany przez Powiat Koniński z siedzibą w Koninie,
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin w partnerstwie z: Zespołem Szkół Górniczo-Energetycznych
im. Stanisława Staszica w Koninie, Zespołem Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie, Zespołem Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, Zespołem Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie oraz Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.

2.    Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

3.    Celem projektu jest poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do skutecznego wejścia na rynek pracy uczniów z 6 szkół ponadgimnazjalnych objętych wsparciem w Projekcie: Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Zespołu Szkół Technicznych
i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie, Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika
w Koninie, Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie (jednostka organizacyjna Powiatu).

4.    Projekt realizowany jest od 1 maja 2017 r. do 31 października 2019 r.

5.    Wsparcie realizowane w Projekcie wynika z indywidualnego zapotrzebowania określonego
w diagnozach potrzeb poszczególnych szkół oraz z wniosku o dofinansowanie Projektu. Wsparcie to dotyczy (szczegółowy zakres określa załącznik nr 8):

a) kursów zawodowych dla uczniów z zakresu:

1.    operator koparki,

2.    metody spawalnicze I poziom: MMA, MAG, TIG,

3.    magazynier z obsługą wózka jezdniowego + bezpieczna wymiana butli,

4.    operator wózka widłowego,

5.    obsługi obrabiarek CNC,

6.    CCNA routing&switching,

7.    barman I stopnia,

8.    cukiernik I i II stopnia,

9.    fryzjerstwa – 3 techniki: koloryzacja, strzyżenie męskie, upięcie,

10.                         stylizacja paznokci,

b) staży zawodowych,

c) doradztwa edukacyjno-zawodowego,

d) kursu przygotowawczego z matematyki na studia.

6.    Informacje o Projekcie będą zamieszczane na:

a) stronie internetowej Powiatu Konińskiego,

b) stronach internetowych szkół biorących udział w Projekcie.

7.   Szczegółowe zasady uczestnictwa w stażach zawodowych określać będzie Regulamin udziału
w stażach zawodowych.

 

§2

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

 

1.    Rekrutacja będzie prowadzona od 15 września 2017 r. do 31 lipca 2019 r.

2.    Osobami odpowiedzialnymi za rekrutację są koordynatorzy szkolni we współpracy ze specjalistą ds. szkoleń ze Starostwa Powiatowego w Koninie.

3.    Rekrutacja uczestników Projektu będzie prowadzona w szkołach wskazanych w § 1 pkt 3 wśród uczniów klas III technikum: roku szkolnego 2017/2018 oraz 2018/2019, którzy w momencie przystąpienia do Projektu uczą się zgodnie z K OSI w mieście Konin oraz gminie Stare Miasto, zgodnie z zachowaniem indywidualnych potrzeb szkół.

4.    Rekrutacja poprzedzona będzie akcją informacyjną prowadzoną w szkołach i poprzez strony internetowe Powiatu Konińskiego oraz szkół.

5.    W Projekcie realizowane będą:

a)      staże zawodowe u pracodawców dla uczniów mające na celu nabycie przez uczestników Projektu praktycznych umiejętności zawodowych,

b)      kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, kompetencje i umiejętności uczestników Projektu, wskazane w §1 pkt 5,

c)       doradztwo edukacyjno–zawodowe wspierające ucznia w podejmowaniu decyzji związanych
z wyborem ścieżki edukacji i kariery zawodowej.

6.    W celu przeprowadzania rekrutacji Dyrektorzy szkół powołują Komisję Rekrutacyjną, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą:

a)      dyrektor szkoły – przewodniczący Komisji,

b)      koordynator szkolny – zastępca Przewodniczącego Komisji,

c)       doradca zawodowy – członek Komisji.

7.    Do zadań Komisji należy w szczególności:

a)      przyjmowanie i analiza formularzy zgłoszenia do udziału w projekcie,

b)      tworzenie list podstawowych – Załącznik nr 9 i list rezerwowych – Załącznik nr 10, jeśli liczba chętnych będzie większa niż zakładana w projekcie,

c)       przenoszenie uczestników Projektu, którzy nie podpiszą deklaracji uczestnictwa z list podstawowych na rezerwowe,

d)      przenoszenie uczestników Projektu z list rezerwowych na listy podstawowe w przypadku wolnych miejsc,

e)      przeprowadzanie rekrutacji uzupełniającej w przypadku mniejszej liczby chętnych do udziału
w Projekcie niż zakładana.

8.    Rekrutacja uczniów będzie składać się z następujących etapów:

a)      zgłoszenie się ucznia w punkcie kwalifikacyjnym w szkole (u koordynatora lub
w sekretariacie) i wypełnienie formularza zgłoszenia – załączniki nr 1 do niniejszego Regulaminu,

b)      weryfikacja danych – dokumenty niekompletne, tj. niepodpisane lub niewypełnione
we wszystkich wymaganych miejscach nie będą podlegały weryfikacji,

c)       w przypadku rekrutacji na szkolenia/kursy i staże zawodowe uczeń może w ramach spotkań
z doradcą zawodowym odbyć rozmowę kwalifikacyjną określającą jego indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

9.    W przypadku zgłoszenia większej liczby chętnych uczennic i uczniów, w pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby:

a)      z kierunków kształcenia zawodowego z branży smart specialisation i deficytowych (10 pkt preferencyjnych),

b)      z orzeczeniem o niepełnosprawności (10 pkt),

c)       z terenów wiejskich (10 pkt),

d)      z rodzin objętych pomocą społeczną (20 pkt),

e)      kobiety ze względu na utrudniony dostęp do rynku pracy (10 pkt)

10.Komisja rekrutacyjna w każdej ze szkół podczas rekrutacji weźmie również pod uwagę frekwencję oraz zachowanie kandydata – ucznia (na podstawie weryfikowalnych źródeł informacji). 

11.Kolejność na listach określa się na podstawie ilości uzyskanych przez kandydata punktów, przy czym na pierwszym miejscu na liście zapisuje się ucznia, który uzyskał najwyższą ilość punktów,
a następnie w kolejności malejącej ilości punktów, aż do wyczerpania liczby miejsc. Fakt ten znajdzie odzwierciedlenie w Protokole – Załącznik nr 7 przygotowanym przez Komisję Rekrutacyjną. Lista uczestników dostępna będzie u koordynatorów i w sekretariacie szkół.

12.Uczeń może uczestniczyć tylko w jednym tematycznym kursie wskazanym w § 1 pkt. 5 lit. a,
i dodatkowo skorzystać z kursu przygotowawczego z matematyki do studiów.

13.Każdy uczeń, który chce wziąć udział w kursie lub/i stażu zawodowym zobowiązany jest do udziału w doradztwie edukacyjno-zawodowym.

14.Projekt uwzględnia zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

15.Rekrutacja ma charakter otwarty.

16.Do udziału w Projekcie zakwalifikują się uczniowie/uczennice spełniający wszystkie kryteria, zgodnie z przyjętymi zasadami.

17.W celu rozpoczęcia udziału w Projekcie niezbędne jest podanie danych osobowych w zakresie wyznaczonym dokumentami programowymi. Podanie ich jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w Projekcie. Kandydat zakwalifikowany do udziału w Projekcie staje się uczestnikiem Projektu z chwilą rozpoczęcia udziału w wybranej formie wsparcia.

18.Dane z dokumentacji rekrutacyjnej zostaną wprowadzone do systemu SL2014, a dokumenty przechowywane będą w biurze Projektu mieszczącym się w Starostwie Powiatowym w Koninie (Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin) – dotyczy danych gromadzonych na potrzeby realizacji wsparcia określonego w §1 ust. 5 lit. a) i d). Pozostałe dane przechowywane będą w macierzystych szkołach uczestników Projektu.

 

§3

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

1.    Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie przez uczestnika, w momencie rozpoczęcia korzystania ze wsparcia, formularza rekrutacyjnego  załącznik nr 2, deklaracji uczestnictwa w stażu – załącznik nr 3 (dot. staży zawodowych) oraz Oświadczenia uczestnika Projektu załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

2.    Uczestnikowi Projektu przysługuje prawo do:

a)    bezpłatnego udziału w kursie, doradztwie edukacyjno–zawodowym oraz płatnym stażu zawodowym, organizowanych w Projekcie,

b)   ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu na kurs i staż zawodowy jeśli odbywa się on poza miejscem zamieszkania – załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu,

c)    rezygnacji z udziału w kursie, stażu zawodowym, doradztwie edukacyjno–zawodowym spowodowanej ważnymi względami osobistymi lub zdrowotnymi – załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

3.    Rezygnacja ucznia z udziału w kursie, stażu zawodowym, doradztwie edukacyjno–zawodowym jest jednoznaczna z rezygnacją z uczestniczenia w Projekcie.

4.    Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:

a)    zapoznania się z niniejszym Regulaminem,

b)   uczestniczenia w doradztwie edukacyjno–zawodowym oraz kursie, stażu zawodowym, na które został zakwalifikowany,

c)    potwierdzania każdorazowo obecności poprzez złożenie podpisu na liście obecności,

d)   usprawiedliwiania wszystkich nieobecności (dopuszcza się maksymalnie do 20% usprawiedliwionych nieobecności– nie dotyczy staży zawodowych).

e)   wypełniania ankiet i innych dokumentów przekazywanych przez koordynatora szkolnego
w okresie realizacji i trwałości projektu (w tym umowy na realizację IPD).

 

§4

SKREŚLENIE UCZESTNIKA PROJEKTU Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

1.       Nieusprawiedliwiona nieobecność uczestnika Projektu w kursie w wymiarze ponad 10% wszystkich godzin przewidzianych dla danej grupy będzie podstawą do skreślenia z listy uczestników Projektu.

2.       Decyzję o skreśleniu uczestnika z udziału w danej formie wsparcia podejmuje Komisja. O swojej decyzji powiadamia Kierownika Projektu. Na wolne miejsce kierowana jest osoba wg kolejności
z listy rezerwowej.

3.       Skreślenie uczestnika Projektu z udziału w danej formie wsparcia jest jednoznaczne
ze skreśleniem go z listy uczestników Projektu oraz obciążeniem go poniesionymi kosztami adekwatnymi dla otrzymanego wsparcia, w sytuacji kiedy nikt nie może skorzystać z wolnego miejsca.

 

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.       Regulamin został opracowany i wprowadzony jako obowiązujący przez Powiat Koniński przy współudziale partnerów projektu.

2.       Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 września 2017 r. i obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.

3.       Powiat Koniński jako lider Projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie
w porozumieniu z partnerami projektu. Zmiany wprowadza się w formie aneksu.

4.       Regulamin dostępny będzie na stronach internetowych Powiatu Konińskiego i szkół oraz
w sekretariatach szkół wymienionych w § 1 ust. 3.

5.       Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Powiatu Konińskiego w oparciu o stosowane dokumenty zawarte na stronie Ministerstwa Rozwoju oraz na stronach Instytucji Zarządzającej.

 

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia udziału w projekcie dla ucznia/uczennicy,

Załącznik nr 2 – Formularz rekrutacyjny dla uczestników projektu,

Załącznik nr 3 – Deklaracja uczestnictwa w Projekcie,

Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika projektu,

Załącznik nr 5 – Rezygnacja z uczestnictwa w kursie / stażu zawodowym, doradztwie edukacyjno–zawodowym,

Załącznik nr 6 – Wniosek o zwrot kosztów dojazdu,

Załącznik nr 7 – Wzór protokołu rekrutacji uczniów,

Załącznik nr 8 – Formy wsparcia

Załącznik nr 9 – Lista rankingowa uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w kursie, doradztwie edukacyjno–zawodowym,

Załącznik nr 10 – Lista rezerwowa uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w kursie, doradztwie edukacyjno–zawodowym.