Odnawialne Źródła Energii

Odnawialne Źródła Energii - pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez DC Edukacja Sp. z o.o. oraz Wielkopolską Agencję Zarządzania Energią Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,
Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”,
Celem projektu jest przygotowanie do 30.04.2013 r. trzydziestu ponadgimnazjalnych szkół zawodowych z woj. wielkopolskiego do poszerzenia oferty edukacyjnej o nowy kierunek - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Grupa docelowa projektu:
• 30 ponadgimnazjalnych szkół zawodowych z woj. wielkopolskiego,
• 30 dyrektorów i dyrektorek,
• 60 nauczycieli i nauczycielek,
• 360 uczniów i uczennic.
Szkoły otrzymają kompleksowe wsparcie techniczne oraz merytoryczne przygotowujące do wprowadzenia nowego kierunku nauczania.
• Szkoły zostaną wyposażone w mobilne zestawy edukacyjne do prowadzenia eksperymentów związanych z energią odnawialną wraz z oprogramowaniem.
• Dyrektorzy zostaną wprowadzeni w tematykę odnawialnych Źródeł energii (OZE) oraz przygotowani do podjęcia działań w kierunku poszerzenia oferty nauczania w szkole
• Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach z tematyki OZE oraz zostaną przygotowani do prowadzenia zajęć metodą projektową
• Uczniowie otrzymają możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych z tematyki OZE oraz odbycia praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach działających w tym sektorze.
Projekt zakłada stworzenie nowych powiązań business to education między szkołami a przedsiębiorstwami, w których będą odbywały się praktyki.
Dodatkowo przewidziany jest konkurs projektów uczniowskich związanych z tematyką OZE. Nagrodami w konkursie będą dodatkowe mobilne zestawy edukacyjne do prowadzenia eksperymentów związanych z energią odnawialną.
Projekt realizowany jest przez firmę DC Edukacja Sp. z o.o. w partnerstwie z Wielkopolską Agencją Zarządzania Energią i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.