Projekt ''Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe''

W Zespole Szkół Górniczo Energetyczny im. Stanisława Staszica od roku szkolnego 2012/2013 jest realizowany Projekt „Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe" to projekt systemowy realizowany w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 9.2). Realizację projektu powierzono Samorządowi Województwa Wielkopolskiego. Partnerem w projekcie jest Politechnika Poznańska. Projekt ten stanowi rozwinięcie realizowanego w ostatnich latach przedsięwzięcia pod nazwą „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania", którego istotą było opracowanie innowacyjnego systemu zbierania i monitorowania kompetencji oraz umiejętności zawodowych w odniesieniu do rynku pracy.

W ramach tego projektu w zawodzie technik ekonomista wdrażane jest kształcenie modułowe umożliwiające równoległą realizację treści zawodowych teoretycznych i praktycznych. Część procesu dydaktycznego prowadzona będzie od wiosny 2013 r. metodą e-learningu z wykorzystaniem mobilnej pracowni komputerowej. Z początkiem roku młodzież rozpoczęła już zajęcia dodatkowe metodą projektu. Tematyka projektów jest następująca:

1. Gdyby ściany mogły mówić… Nasza szkoła- jaka była dawniej i jaka jest teraz.

2. Gospodarka tu i teraz- czego nie wiemy o wybranych procesach gospodarczych, a wiedzieć powinniśmy.

3. Nasz pomysł na firmę.

4. Jak radzić sobie z odpadami- segregacja, utylizacja, recykling.

W ramach dofinansowania ze środków EFS szkolne pracownie zostaną doposażone o nowy sprzęt komputerowy i nowoczesne pomoce dydaktyczne, a nasi uczniowie będą mogli poszerzać swoje kwalifikacje zawodowe o wiedzę praktyczną, korzystać w kolejnych latach z nowoczesnych laboratoriów praktyk zawodowych. Uczniowie uczestniczący w projekcie będą mieli również możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych oraz odbywania praktyk i staży zawodowych w wielu przedsiębiorstwach i firmach na terenie województwa wielkopolskiego.