Projekt "Innowacyjne nauczanie? Czemu nie?

Projekt „Innowacyjne nauczanie? Czemu nie?” nr POKL.09.02.00-30-042/12 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest m.in. do uczniów oraz nauczycieli Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych i  w Koninie.

W ramach projektu uczniowie mają w ofercie:

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze służące wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych. Zajęcia z przedmiotów, które sprawiają uczniom najwięcej trudności w zakresie kluczowych kompetencji matematycznych, naukowo – technicznych i porozumiewania się w języku ojczystym i obcym tj. matematyka, j. angielski, j. polski,   geografia.
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych uczniów uzdolnionych. Zajęcia skierowane do uczniów, których ambicje nie są zaspokajane poprzez podstawę programową, a chcieliby rozwijać swoje zdolności i wiedzę oraz przygotowywać się do konkursów i olimpiad. Zajęcia z zakresu: matematyki, j. polskiego, wykraczające poza program szkolny.
Płatne staże zawodowe – organizacja staży zawodowych – w okresie letnim – 4 tygodnie/ucznia (150h) w lokalnych firmach o profilu zbliżonym z profilem zawodowym ucznia, z zakresu: praktyczne czynności w warunkach realnej pracy uzależnionej od bieżącego procesu produkcyjno – usługowego w danej firmie. Uczniom zostanie wypłacone stypendium stażowe.
W ramach projektu zakupione zostaną zestawy interaktywne dla szkoły, w których skład wchodzą m. in.  tablica interaktywna, projektor, wizualizer czy system odpowiedzi i oceniania (zestawy pilotów dla nauczyciela i uczniów).  Dodatkowo nauczyciele zostaną przeszkoleni z zakresu obsługi tych urządzeń.

Uczniowie , którzy chcą wziąć  udział w projekcie mogą się zgłaszać do pani wicedyrektor Krystyny Łuczyńskiej.

Termin realizacji projektu październik 2012 – wrzesień 2014