Rozporządzenie MEN aktualizujące wcześniej Rozporządzenie MEN dotyczące rozwiązań na COVID-19 ( 10 kwietnia)

Rozporządzenie MEN aktualizujące wcześniej Rozporządzenie MEN dotyczące rozwiązań na COVID-19 ( 10 kwietnia)

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

Źródło:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000065701.pdf